Skip to main content

Kwaliteit

Big register

Onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG register en in het KRF (Kwaliteit Register Fysiotherapie). De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is in leven geroepen om de kwaliteit van de zorg te controleren. Een fysiotherapeut die in het BIG register is ingeschreven, is wettelijk bevoegd om de beschermde titel te voeren die bij dit beroep hoort. De deskundigheid van uw fysiotherapeut is hierdoor direct herkenbaar. Iedere 5 jaar moeten fysiotherapeuten zich opnieuw laten registeren, na voldaan te hebben aan de BIG eisen (bijhouden werkervaring) en de KRF scholingseisen (zie hieronder bij Individueel Register Fysiotherapie).

Kwaliteit

Als team proberen we te letten op de volgende kwaliteitsonderdelen:

  • We willen graag dat u zich welkom voelt en weet wat u kunt verwachten van ons (algemeen)
  • We geven u uitleg over uw klacht en gericht advies wat u zelf kunt doen (informatie)
  • We zorgen voor aandacht en respect naar elkaar (bejegening)
  • We betrekken u bij uw behandeling en bij uw huiswerk oefeningen (deelname)
  • We stellen samen met u een behandeldoel en behandelplan op, wat we geregeld met u evalueren (verwachting)

Kwaliteitshuis fysiotherapie

Wij zijn lid van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie gericht op administratieve borging en het houden van toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers:

1 Individueel register fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten staan in het Individueel Register Fysiotherapie ingeschreven. Om in dit register te mogen blijven, moeten fysiotherapeuten voldoen aan scholingseisen zoals punten halen voor bij- en nascholing of een 3-jarige masterspecialisatie (MSc) volgen.

2 Praktijkregister fysiotherapie

Onze praktijk staat op praktijk/organisatie niveau in het Praktijkregister Fysiotherapie ingeschreven. Om in dit basisregister te blijven, moet de praktijk voldoen aan:

  • Het medewerken aan wetenschappelijk onderzoek, zodat het fysiotherapeutisch handelen steeds verder wordt verbeterd en optimaal ingezet kan worden. Hiervoor wordt structureel maandelijks data aanleveren aan de Landelijke Database Kwaliteit/Fysiotherapie.
  • Het onderschrijven van de principes van een reflecterende leeromgeving
  • De geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de standaarden van de beroepsgroep fysiotherapie

Toestemming persoonsgegevens

Voor het vastleggen van noodzakelijke administratieve persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheidsklachten, hebben we uw toestemming nodig. Bij het vastleggen van uw gegevens houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Tijdens de behandelperiode noteren wij middels verslaglegging de voortgang van uw herstel. De inhoud van deze rapportage wordt met u besproken en met uw toestemming gedeeld met uw huisarts en, indien u verwezen bent door het ziekenhuis, met uw specialist.

Privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons Privacy beleid geven we u heldere en transparante informatie over welke gegevens wij van u nodig hebben, waarom wij gegevens van u nodig hebben en hoe we uw gegevens en privacy beschermen. 

Folders

Privacy beleid uitleg over het veilig bewaren van uw persoonsgegevens
Toestemming toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens